Wokół Biblii - Komentarze

Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia

Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia

Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia Z radością należy przyjcie wznowienie wyczerpanej od dawna \"Konkordancji do Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia\" autorstwa ks. Jana Flisa. Jestem przekonany, że zaspokoi ono potrzeby wielu serc pragnących lepszego poznania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Słowem Boga. Sygnały docierające z parafii, uczelni i prywatnie od wielu osób, świadczyły o ogromnej potrzebie wznowienia tego wspaniałego dzieła. Szczególna wdzięczność należy się Bogu za fakt wzbudzenia w naszym narodzie tak dużego głodu poznania Jego Słowa. To daje prawdziwą nadzieje na dojrzenie owocu obietnicy, jakiej Najwyższy udzielił w Liście do Hebrajczyków: \"Żywe jest bowiem Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszv i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek\" (Hbr 4,12-13). Jestem przekonany, że narzędzie, którym jest konkordancja, nie pozostanie bezużyteczne w rękach wielu, ale otworzy szersze możliwości osobistego wsłuchania się w to, co mówi Duch Święty o Chrystusie. ks. prof. dr hab. Jan Łach ISBN 83-85435-01-8 Warszawa 2000 (Wyd. II uzup.) Oprawa twarda Format 175x230

Słownik tła Biblii

Słownik tła Biblii

Słownik tła Biblii Słownik tła Biblii to kolejna pozycja, która wpisuje się w starannie przemyślaną linię programową "Prymasowskiej Serii Biblijnej". Skoro słowo Boże utrwalone na kartach Starego i Nowego Testamentu jest mocno osadzone w realiach historycznych, geograficznych, topograficznych, społecznych, religijnych, obyczajowych i politycznych starożytnego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Palestyny, zatem znajomość tych realiów jest konieczna dla wszechstronnego i prawidłowego zrozumienia biblijnego orędzia. Niniejszy słownik ukazuje świat starożytny, przedstawia go od strony archeologii biblijnej, przedstawia religie i kultury pogańskie, prezentuje ludy i narody, o których mowa na kartach ksiąg świętych, omawia geografię Palestyny, jej minerały i kamienie szlachetne, florę i faunę, rolnictwo i rzemiosło, handel, wymianę i transport, sposoby prowadzenia wojen i broń, formy sprawowania władzy, pieniądze i gospodarkę, języki i pismo, obrzędy religijne, życie małżeńskie i rodzinne, choroby i leczenie, zwyczaje pokarmowe, ubiór i kosmetyki, architekturę i sprzęty oraz muzykę, a całość zamyka zwięzła panorama świata żydowskiego w czasach Nowego Testamentu oraz wykaz postaci i miejsc biblijnych. Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich ISBN 978-83-7492-036-0 Warszawa 2007 Ilość stron 584 Oprawa twarda Format 168x235

Rabat: 10 %
126,00 zł
Medytacje nad Ewangelią niedziel i świąt. Rok B

Medytacje nad Ewangelią niedziel i świąt. Rok B

Medytacje nad Ewangelią niedziel i świąt. Rok B "Nieznajomość Pisma Świętego – pisze św. Hieronim – jest nieznajomością Chrystusa". A św. Ambroży dodaje: "Gdy modlimy się, mówimy do Niego, a gdy czytamy Boże słowa, słuchamy tego, co On nam mówi". Czytać i słuchać – dwa nierozłączne aspekty modlitwy. Niniejsza książka przekazywana do rąk polskiego czytelnika nie jest interpretacją naukową lub gotową homilią, ale pomocą w nawiązaniu dialogu z Bogiem. Stanowi zbiór myśli wprowadzających w medytację nad Ewangeliami niedziel i świąt (Rok B). Ich korzenie wgłębiają się w najstarszą tradycję Kościoła, pisma Ojców pierwszych wieków. Dostarczają one czytelnikowi przemyśleń, które wspomagają powrót do słów świętych, rozważanie, smakowanie ich i odkrywanie za każdym razem nowego znaczenia. Jest to dyskretny przewodnik do dialogu ze słowem Bożym i wprowadzania Ewangelii każdego dnia we własne życie. ISBN 83-88903-78-0 Kraków 2005 Ilość stron 296 Oprawa twarda Format 170x243

Iść za Barankiem - Rekolekcje o Ewangelii św. Jana - Tom I

Iść za Barankiem - Rekolekcje o Ewangelii św. Jana - Tom I

Iść za Barankiem - Rekolekcje o Ewangelii św. Jana - Tom I Książka jest zapisem rekolekcji prowadzonych przez Ojca Marie-Dominique Philippe`a, zachęcających do głębszego i żarliwszego odczytywania osobistej więzi z Bogiem. Pomaga to bowiem pełniej zrozumieć spojrzenie Boga na człowieka, uczynić własną wiarę bardziej świadomą i osobistą. Dążyć do podtrzymywania w sobie pragnienia posuwania się wciąż dalej i trwania w ciszy, by wracać do źródła, coraz głębiej odkrywać, czym jest wezwanie Boże. Przewodnikiem w tych poszukiwaniach jest umiłowany uczeń Jezusa, świadek ofiarnego Baranka, św. Jan Ewangelista, który zaprasza nas, byśmy kontemplowali tajemnicę Baranka, Oblubieńca i Syna. ISBN 978-83-7502-072-4 Warszawa 2007 Ilość stron 292 Oprawa miękka Format 125x195

Iść za Barankiem - Dokądkolwiek idzie - Tom II

Iść za Barankiem - Dokądkolwiek idzie - Tom II

Iść za Barankiem - Dokądkolwiek idzie - Tom II Jest to druga część książki „Iść za Barankiem”, wydanej w 1996 r. Autor, założyciel Zgromadzenia św. Jana Apostoła, proponuje rozważania dotyczące apostolskiej działalności Jezusa. Opisuje cud w Kanie Galilejskiej, rozmowę Jezusa z Nikodemem, spotkanie z Samarytanką... Podprowadza czytelnika pod spotkanie z Jezusem-Barankiem, który jest blisko każdego, kto pragnie znaleźć odpowiedź na pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. ISBN 978-83-7502-066-3 Warszawa 2007 Ilość stron 336 Oprawa miękka Format 125x195

Iść za Barankiem - Światłość świata - Tom III

Iść za Barankiem - Światłość świata - Tom III

Iść za Barankiem - Światłość świata - Tom III Trzecia część komentarza wybitnego francuskiego teologa do rozdziałów 6-11 Ewangelii św. Jana przedstawia pełen przeciwności okres publicznego życia Jezusa. Siedem słów rozpoczynających się od „Ja jestem”, za pomocą których Chrystus daje o sobie świadectwo, stanowi siedem sposobów, na które Jezus przychodzi do nas i wprowadza w tajemnicę jedności ze sobą. Pozwala nam to żyć Jego obecnością pośród wszelkich duchowych i zewnętrznych walk, których nie brak i w dzisiejszym świecie. ISBN 978-83-7502-065-6 Warszawa 2007 Ilość stron 264 Oprawa miękka Format 125x195

Apokalipsa i miłosierdzie

Apokalipsa i miłosierdzie

Apokalipsa i miłosierdzie Max Picard światowej sławy uczony, powiedział już w 1965 roku, że ludzkość zmierza do końca historii. „Jest rzeczą możliwą, że wielu z nas dożyje czasów, kiedy nastaną końcowe, apokaliptyczne wydarzenia”. Po napisaniu książki „Obrazy końca czasów” otrzymałem wiele listów od czytelników z propozycją, abym pogłębił temat Apokalipsy. Szczególnie proszono o wyjaśnienie nie do końca jasnych znaków eschatologicznych poprzedzających, koniec świata. Niektórzy chcieliby wiedzieć dokładnie, czy współcześnie istnieje więcej niż dawniej przesłanek o bliskości jakiejś granicy rozwoju, o czekającym nas wkrótce ostatnim etapie dziejów naszej planety. Do ponownego sięgnięcia do tematu skłonił mnie obchodzony w 1995 roku jubileusz 1900 rocznicy powstania apokalipsy św. Jana. Nie od rzeczy będzie więc postawienie pytania, czy ta prorocka Księga, w której tyle miejsca zajmuje opis końca świata mówi cokolwiek o naszych czasach, a konkretnie: czy żyjemy w czasach ostatecznych? Jedna ze zrozumieniem biblijnych znaków jest podobnie jak z gwiaździstym niebem. Dopóki słońce oblewa niebo swoim blaskiem, nie widać gołym okiem ani jednej gwiazdy. Wystarczy jednak by zapadł zmrok, a na niebo wypłyną miliony świecących punktów. Nie wiemy więc, jakie czekają nas nieszczęścia, wojny, epidemie, zakłócenia w przyrodzie... Jedno jest pewne: świat nie kończy się na tym czy ziemskie, ale ma ponad sobą odwieczne prawa i nadprzyrodzoną moc. Nie należy jednak zapominać o Bożej Opatrzności. Bóg nie po to stworzył świat i człowieka, aby ktoś to zniszczył. Dlatego myślą przewodnią mojej książki są: apokalipsa i miłosierdzie. Te dwa pojęcia, choć przeciwstawne, nie wykluczają się wzajemnie. Tylko wielkim miłosierdziem można zaradzić wielkiemu złu. Jan Paweł II powiedział, że „przemijają ludzie i władcy tego świata..., lecz ostatecznie zwycięstwo należy do Boga. Jego zaś zwycięstwo jest zawsze triumfem miłosierdzia i pokoju”. Czesław RyszkaISBN 83-85214-14-7 Bytom 1997 Ilość stron 200 Oprawa miękka Format 129x200

Atlas biblijny - szkoła podstawowa IV-VI

Atlas biblijny - szkoła podstawowa IV-VI

Atlas biblijny - szkoła podstawowa IV-VI Atlas biblijny jest ważnym elementem umożliwiającym uczniom klas IV-VI zapoznanie się z czasami starożytnymi. Obok map fizycznych i politycznych znajdują się w nim informacje przyrodniczo - klimatyczne o poznawanym regionie. Poprzez ilustracje uczeń będzie miał niepodważalną okazję zapoznać się z roślinami, zwierzętami i krajobrazem między innymi Palestyny. ISBN 83-7015-629-0 Poznań 2002 Ilość stron 32 Oprawa miękka Format 164x235

Konferencje biblijne

Konferencje biblijne

Konferencje biblijne Bogactwo Ksiąg natchnionych: Stary i Nowy Testament. Konferencje Biblijne - to cykl wprowadzający w lekturę Biblii i jej rozumienie. Część poświęcona bogactwu Nowego Testamentu została wydana jako pierwsza, a życzliwy jej odbiór zmobilizował Autora do uzupełnienia materiału komentarzem do ksiąg Starego Testamentu. Dodatkowym motywem wydania obu tomów jest chęć dowartościowania w życiu chrześcijańskim refleksji nad historią, która uczy krytycznego myślenia. Ufamy, iż poszukującym prawdy lektura niniejszego tomu Dzieł Zebranych pomoże w odkryciu pełnego bogactwa Biblii, jej obu Testamentów. ISBN 83-7221-429-8 Kraków 2003 Ilość stron 368 Oprawa miękka Format 140x201

Mały atlas biblijny

Mały atlas biblijny

Mały atlas biblijny Zbiór najważniejszych i najczęściej potrzebnych map ilustrujących podstawy geografii i historii biblijnej. Otwiera go mapa Kanaanu, czyli późniejszej Palestyny, przedstawiająca ten kraj w II tysiącleciu przed Chrystusem, w czasach patriarchów, a potem wyjścia Izraelitów z Egiptu. Zamyka natomiast mapa basenu Morza Śródziemnego na początku drugiej połowy pierwszego wieku po Chrystusie, gdy Paweł Apostoł podjął wspaniałe podróże misyjne, uwieńczone założeniem wielu potężnych wspólnot chrześcijańskich. ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski ISBN 83-7146-158-5 Warszawa 2001 Ilość stron 44 Oprawa miękka Format 170x234

Przesłanie Ewangelii

Przesłanie Ewangelii

Przesłanie Ewangelii Biblioteka biblijna - tom pierwszy ISBN83-85706-74-7 Warszawa 1996 Ilość stron 400 Oprawa miękka Format 140x205

Wstęp ogólny do Pisma świętego

Wstęp ogólny do Pisma świętego

Wstęp ogólny do Pisma świętego Biblia odpowiada na pytania dręczące człowieka: kim jest?, skąd się wziął?, dokąd zmierza? I jak ma żyć? Kto chce otrzymać odpowiedź na te najistotniejsze kwestie, musi sięgnąć po Pismo święte ... ISBN 83-87926-21-3 Gniezno 1999 Ilość stron 116 Oprawa miękka Format 145x205

Pięcioksiąg - Hebrajsko-polski Stary Testament

Pięcioksiąg - Hebrajsko-polski Stary Testament

Pięcioksiąg - Hebrajsko-polski Stary Testament Hebrajsko- polski przekład interlinearny Pięcioksięgu to pierwsze w Polsce tego typu dzieło przybliżające najbardziej podstawowy zbiór Biblii Hebrajskiej. Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb oraz księga Powtórzonego Prawa otwierają całość ksiąg świętych Starego Testamentu. Na tym zbiorze, który w kanonie nosi nazwę Tora, opierają się dwa pozostałe zbiory, czyli Prorocy i Pisma. Tora jest owocem wiary biblijnego Izraela, a dzięki temu fundamentem wiary i tradycji chrześcijańskiej oraz żydowskiej. Istnieje kilkanaście tłumaczeń Pięcioksięgu i poszczególnych jego ksiąg na język polski, ale teraz otrzymujemy możliwość dokładniejszego poznawania oryginału i porównywania istniejących przekładów. Anna KuśmirekISBN 83-7146-187-9 Warszawa 2003 Ilość stron 866 Oprawa twarda Format 170x242

Kieszonkowy przewodnik po Biblii

Kieszonkowy przewodnik po Biblii

Kieszonkowy przewodnik po Biblii Podręczny przewodnik biblijny, napisany żywo i zajmujaco, o przejrzystej strukturze. Prowadzi czytelnika przez kolejne ksiegi Starego i Nowego Testamentu przedstawiając zarys treści, kluczowe wersety i sprawy do przemyślenia. Przewodnik pomaga poznać Pismo Święte, wejść z nim w relację osobistą, doświadczyć tego, że przez karty Biblii mówi Bóg. ISBN 83-7015-895-1 Poznań 2006 Ilość stron 264 Oprawa miękka Format 103x123

Historia Biblii

Historia Biblii

Historia Biblii Dzieje powstania i odczytywania Pisma Świętego Czytając i studiując Pismo Święte, zwracamy się przede wszystkim ku jego treści, ku jego przesłaniu. Staramy się zrozumieć je w momencie powstawania, gdy autorzy biblijni pod natchnieniem Boga ludzkimi słowami spisywali Jego słowo. Potem chcemy odnieść słowa biblijne do sytuacji dzisiejszej. Biblia ma jednak także własne dzieje. Wypełnia je najpierw historia jej powstawania, a potem czytania i tłumaczenia. Na nasze rozumienie Pisma Świętego mają wpływ tak jego pierwotna forma wyjściowa, jak i wielowiekowe doświadczenie chrześcijan, którzy czytali słowo Boże, tłumaczyli je, objaśniali i modlili się jego słowami. Historia Biblii zajmuje się właśnie tymi dziejami, począwszy od czasu powstawania ksiąg Starego i Nowego Testamentu, przez ustalenie kanonu, upowszechnianie Biblii w czasach rękopisów, wpływy reformacji, aż do epoki współczesnej. Bogate ilustracje pozwalają poznać kształt zewnętrzny ksiąg biblijnych na różnych etapach historii. Wiadomości są przy tym podane w sposób niezwykle przystępny. Ze względu na osoby autorów książka ta ma charakter ekumeniczny: łączy katolicką i protestancką tradycję czytania Pisma Świętego. Nie różnią się one jednak zasadniczo, gdyż uznanie Biblii za źródło wiary i teologii wspólne jest wszystkim wyznaniom chrześcijańskim. Tłumaczenie i rzetelne objaśnianie Biblii z natury rzeczy stanowi ich wspólny mianownik. W książce poznajemy więc tradycję starożytną, która czciła Pismo Święte jako słowo Boże i opierała na Piśmie Świętym teologię, liturgię i życie chrześcijańskie. Poznajemy średniowiecze, w którym treść Biblii była przekazywana w dużym stopniu przez sztukę. Poznajemy entuzjazm protestantów dążących do zapoznania każdego z orędziem biblijnym, a wreszcie drogi Pisma Świętego w czasach nam bliższych. Reformacja protestancka podzieliła Kościół, ale faktycznie stało się to z przyczyn innych niż zainteresowanie Biblią! Równolegle do tych zjawisk, od czasów renesansowych humanistów, nabrały większego znaczenia naukowe studia biblijne: filologiczne i historyczne. W obecnych czasach upowszechnianie Pisma Świętego i wiedzy biblijnej staje się coraz bardziej przedsięwzięciem ekumenicznym. Do wydania polskiego Historii Biblii dodano rozdziały i ilustracje przydatne dla polskiego czytelnika. Zawierają one informacje o rękopiśmiennych przekładach Biblii na język polski, o tłumaczeniach z XVI wieku i o tłumaczeniach nowszych. Problemy tłumaczenia tekstów biblijnych zilustrowano, gdzie to było potrzebne, przykładami polskimi, a nie angielskimi. Polska edycja tej znakomitej książki zawiera też uzupełnienia uwzględniające studia nad Biblią z lat ostatnich. Można więc sądzić, że ta kolejna ważna publikacja biblijna Oficyny Wydawniczej „Vocatio” dobrze posłuży upowszechnianiu wiedzy biblijnej w Polsce. prof. Michał Wojciechowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ISBN: 83-7146-124-0 Warszawa 2005 Ilość stron: 368 Oprawa twarda Format: 158x222

Bierz i czytaj Biblię - Maciej Basiuk

Bierz i czytaj Biblię - Maciej Basiuk

Ktoś może zadać pytanie: czy trzeba czytać Biblię? Jeśli jesteś chrześcijaninem – TAK! Świadczą o tym słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, stąd prosty wniosek, że jeżeli ktoś chce pogłębiać relację ze Zbawicielem, nieodzowna jest dla niego lektura biblijnych ksiąg.Czytając biblijne teksty, człowiek słyszy Boży głos, a więc subiektywnie doświadcza Jego obecności w swoim życiu. Co więcej, sam fakt czytania Pisma Świętego powoduje zbliżanie się do Boga. Każda chwila poświęcona lekturze Biblii procentuje, a więc pozostaje powtórzyć: „Bierz i czytaj”!Maciej BasiukISBN: 978-83-86704-59-0Katowice 2011Ilość stron: 24Oprawa: miękkaFormat: 105 x 148

Rabat: 10 %
2,25 zł
Bierz i czytaj Biblię EBOOK (EPUB)

Bierz i czytaj Biblię EBOOK (EPUB)

e-book EPUBKtoś może zadać pytanie: czy trzeba czytać Biblię? Jeśli jesteś chrześcijaninem – TAK! Świadczą o tym słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, stąd prosty wniosek, że jeżeli ktoś chce pogłębiać relację ze Zbawicielem, nieodzowna jest dla niego lektura biblijnych ksiąg. Czytając biblijne teksty, człowiek słyszy Boży głos, a więc subiektywnie doświadcza Jego obecności w swoim życiu. Co więcej, sam fakt czytania Pisma Świętego powoduje zbliżanie się do Boga. Każda chwila poświęcona lekturze Biblii procentuje, a więc pozostaje powtórzyć: „Bierz i czytaj”!   UWAGA!Wersja elektroniczna przeznaczona dla czytników (ebook reader).Aby dokonać zakupu dodaj towar do koszyka, następnie wybierz dostawę elektroniczną i zapłać za transakcję poprzez system PayPal, PayU lub przelewem.Gdy płatność zostanie zaksięgowana na naszym koncie e-book zostanie wysłany e-mailem.

2,45 zł
BIBLIA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA

BIBLIA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA

BIBLIA W NAUCZANIU KOŚCIOŁAWszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.2 Tm 3, 16-17Ojcowie Kościoła nazywali Pismo Święte listem Boga do ludzi. Od wieków Kościół uczy, jak odczytywać to, co zostało w nim zapisane. Autor niniejszych artykułów szeroko zarysowuje różne aspekty nauczania Kościoła związanego z upowszechnianiem i interpretacją słowa Bożego. Przedstawiając problemy teologiczne, sięga do teorii literatury i historii idei. Pisze, między innymi, o powiązaniach Biblii z liturgią, o sporze nauk przyrodniczych z biblijnym przesłaniem, a także podkreśla niezbędność znajomości tradycji żydowskiej dla właściwego rozumienia ksiąg Pisma Świętego.Ksiądz Tomasz Jelonek (ur. 1937) ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1963 i przez wiele lat pracował na tej uczelni w charakterze pracownika dydaktyczno-naukowego. Licencjat (w roku 1971) i doktorat (w roku 1974) z teologii uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, na którym rozpoczął pracę w roku 1972. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1976 i po rocznym stażu pracy duszpasterskiej w Jaworznie powrócił do pracy na Papieskiej Uczelni, podniesionej później do rangi akademii, a w roku 2009 uniwersytetu papieskiego. Na Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskał w roku 1985 habilitację, a następnie tytuł profesorski. Obecnie jest kierownikiem Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Publikuje prace z dziedziny biblijnej i dotyczące Ziemi Świętej.Ks. Tomasz JelonekISBN: 978-83-7505-714-0Kraków 2011Ilość stron: 228Oprawa: miękkaFormat: 146 x 202

Od Biblii do gazet

Od Biblii do gazet

Od Biblii do gazetKsiążka Od Biblii do gazet składa się z trzech części. Pierwsza zawiera wyjaśnienia ważnych tematów biblijnych (w tym zarzuty stawiane Pismu Świętemu). Podejmuje temat Dekalogu oraz Apokalipsy, różnie rozumianą i interpretowaną przez współczesnego człowieka. Druga podejmuje aktualne kwestie z życie chrześcijaństwa i społeczeństa, od miłości i przebaczenia aż po obronę życia. Trzecia przedstawia chrześcijańskie krytyki współczesnego państwa i cywilizacji zachodniej.Autor, Michał Wojciechowski, jest teologiem świeckim, profesorem Pisma Świętego w Olsztynie. Opublikował już blisko 30 książek na temat Biblii, starożytności i etyki społecznej.Michał WojciechowskiISBN: 978-83-7720-033-9Kraków 2011Ilość stron: 192Oprawa: miękkaFormat: 145 x 200

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu Głosząc tajemnicę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz tajemnicę wcielenia Syna jako wydarzenia niosącego zbawienie całej ludzkości (Deklaracja Dominus Iesus, nr 1), Kościól niezłomnie wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Do podstawowej treści chrześcijańskiego wyznania wiary należy przeświadczenie, że Bóg, stając się w osobie Jezusa z Nazaretu prawdziwym człowiekiem, wszedł - najgłębiej jak to możliwe - w dzieje ludzkości. To najbardziej niezwykłe wydarzenie zbawcze można i trzeba umiejscawiać w określonych ramach czasu i przestrzeni. To dzięki nim istnieje historia i geografia zbawienia, zaś obie mają doniosły wymiar i wydźwięk teologiczny. W kontekście przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, a także w trakcie jego uroczystych obchodów jeszcze raz stało się jasne, że najbardziej fundamentalnym odniesieniem dla chrześcijanina jest wzgląd na to, że wcielenie Syna Bożego oznacza "pełnię czasu". W Liście apostolskim Tertio Millennia adveniente Jan Pawel II napisał: "W chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzony świat, w czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w »pelni czasu« Wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Syna Bożego na końcu czasów. Aby je pełniej poznawać i zrozumieć, trzeba koniecznie uwzględnić realia czasowo-przestrzenne, w których miało ono miejsce. Wszechstronne poznawanie historyczno-kulturowego tła Nowego Testamentu stanowi przede wszystkim rezultat podjęcia i żywiołowego rozwoju w Kościele badań historyczno-krytycznych i literackich nad Biblią. Ten bogaty dorobek wpisuje się w żmudne poszukiwania podejmowane przez chrześcijan różnych wyznań; ogromna część owych poszukiwań podporządkowana jest potrzebom duszpasterskim i misyjnym. Wiośnie duszpasterze i głosiciele Slowa Bożego stale potrzebują pomocy naukowych opracowanych przez specjalistów z różnych dziedzin, które pozwalają lepiej rozumieć, poprawniej wykładać oraz skuteczniej głosić orędzie Jezusa Chrystusa oraz wspaniały Boży plan zbawienia człowieka i świata. Ks.prof. UKSW dr hab. Waldemar Chrostowski ISBN 83-7146-153-4 Warszawa 2000 Oprawa twarda Format 170x235

Rabat: 10 %
162,00 zł
Wstęp do Starego Testamentu

Wstęp do Starego Testamentu

Wstęp do Starego Testamentu Pierwsze wydanie Wstępu do Starego Testamentu z 1973 r. zostało wyczerpane jeszcze w roku wydania. Niemal natychmiast przystąpiono do przygotowania nowego, gruntownie zrewidowanego opracowania. Osiągnięcia naukowe w badaniach nad Starym Testamentem spowodowały dość gruntowną rewizję założeń i rozwiązań przedstawionym w pierwszym wydaniu oraz pilną konieczność uzupełnienia ich nowymi wnioskami, zgodnymi ze współczesną biblistyką katolicką. Osiągnięcie jednolitości w pracy zbiorowej tego typu było rzeczą trudną, o ile w ogóle możliwą. Każdy z autorów miał całkowitą autonomię w przedstawianiu własnych rozwiązań naukowych. Książkę oddajemy do druku w nowej szacie w nadziei, że posłuży ona nie tylko alumnom seminariów duchownych i studentom teologii wyższych uczelni, lecz także szerokim rzeszom miłośników Starego Testamentu szukającym pogłębienia swej wiedzy o tej Księdze, którą w pełni otworzył nam Jezus Chrystus. ISBN 83-7014-135-8 Poznań 1990 Ilość stron 496 Oprawa twarda Format 175x245

Rabat: 10 %
34,20 zł
Wstęp do Nowego Testamentu

Wstęp do Nowego Testamentu

Wstęp do Nowego Testamentu Wstęp do Nowego Testamentu ma przyczynić się do wzbogacenia wiedzy, biblijnej, szczególnie w środowiskach wyższych seminariów duchownych oraz instytutów kształcących młodych teologów. Prezentowany podręcznik stanowi uwspółcześnioną i skróconą wersję podręcznika opublikowanego w 1969 r. pod redakcją ś.p. ks. prof. Feliksa Gryglewicza. Przygotowany przez niego maszynopis trzeciego tomu został złożony w Wydawnictwie Pallottinum w 1975 r. Kiedy po śmierci ks. prof. Gryglewicza otrzymałem go do przejrzenia, okazało się, że pracę należy rozpocząć niemalże od nowa. Niektóre działy (w szczególności Ewangelie synoptyczne opracowane przez ks. J. Kudasiewicza) zostały gruntownie zmienione, inne zaś, zwłaszcza opracowane przez autorów, którzy tymczasem odeszli do wieczności (ks. Feliks Gryglewicz, ks. Franciszek Jóźwiak, o. Józef W. Rosłon OFMConv.), odpowiednio uwspółcześnione. ISBN 83-7014-266-4 Poznań 1996 Ilość stron 568 Oprawa twarda Format 175x248

Rabat: 10 %
34,20 zł
Aby rozważać Pismo Święte

Aby rozważać Pismo Święte

Aby rozważać Pismo ŚwiętePismo Święte jest filarem życia duchownego. Kto go nie zna, nie zna też Chrystusa. Tu pojawia się jednak pewien problem, z którym spotyka się wielu ludzi. Bowiem Pisma Świętego nie wystarczy czytać. Należy je rozważać oraz żyć nim. Przed laty oddaliśmy do rąk czytelników zbiór Anny Świderkówny pt. "Aby zrozumieć Pismo Święte". Teraz oddajemy tom, który z pierwszym tworzy jedną całość. Aby Pismo Święte rozważać należy je rozumieć. Jednak zrozumienie go wymaga czegoś więcej niż zdolności intelektualnych. Wymaga głębokiego rozważania zawartych w nim treści. W ten sposób każdy może od wiedzy duchowej przejść do praktyki duchowej, albo też ubogacić swoją pobożność o niezbędną wiedzę biblijną.Tomasz Dąbek OSB, Ludwik Mycielski OSB, Elżbieta Wiater, Włodzimierz Zatorski OSBISBN: 978-83-7354-379-9Kraków 2011Ilość stron: 228Oprawa: miękkaFormat: 125 x 195

Rabat: 10 %
23,40 zł
Katolicki komentarz biblijny

Katolicki komentarz biblijny

Katolicki komentarz biblijnyNajlepszy, w skali światowej katolicki komentarz biblijny. Jest on powszechnie używany we wszystkich krajach na najlepszych katolickich uczelniach biblijnych i teologicznych włącznie z rzymskim Biblicum. To prawdziwa perła biblistyki, jedyna w swojej klasie, nie mająca żadnej prawdziwej konkurencji.Polska edycja tego wspaniałego, ogromnego komentarza jest zorganizowana strukturalnie jak Biblia, tzn. z zachowaniem chronologii ksiąg. Tłumaczenie zostało dokonane na podstawie najnowszego wydania oryginału, uaktualnionego o najświeższe badania naukowe. Katolicki komentarz biblijny jest polską wersją cieszącego się powszechnym uznaniem dzieła, którego przekład na nasz język był zalecany i planowany od dłuższego czasu. Oryginał wydany w 1990 r. w USA w języku angielskim stanowi opracowaną na nowo i zaktualizowaną wersję The Jerome Biblical Commentary, opublikowanego w 1968 roku. Ów znakomity komentarz, opracowany przez kilkudziesięciu najwybitniejszych biblistów katolickich, został uznany za jeden z najbardziej udanych owoców posoborowej „wiosny biblijnej” w Kościele katolickim. Doczekał się mnóstwa recenzji i omówień, niezliczoną ilość razy był cytowany i obficie wykorzystywany przez egzegetów i teologów na całym świecie, a przetłumaczony na hiszpański i włoski doczekał się łącznego nakładu około ćwierć miliona egzemplarzy. Gdy studia biblijne poczyniły dalsze postępy, ów jednotomowy komentarz został wszechstronnie przejrzany, zaktualizowany i wydany na nowo pod tytułem The New Jerome Biblical Commentary.Nowe dzieło zostało przyjęte z równie wielkim zainteresowaniem i życzliwością jak poprzednie, Czytelnicy polscy otrzymują teraz przetłumaczoną i starannie opracowaną właśnie tę edycję. Nawiązanie w jej angielskim tytule do św. Hieronima nie jest wcale przesadne. Katolicki komentarz biblijny zbiera, porządkuje i przedstawia najcenniejszy dorobek współczesnej biblistyki katolickiej, bilansujący dokonania minionych stuleci, zwłaszcza XX wieku i otwierający ją na wiek XXI oraz na trzecie tysiąclecie.Ks. prof. dr hab. Waldemar ChrostowskiISBN: 978-83-7492-154-1Warszawa 2010Ilość stron: 2264Oprawa: twarda, obwolutaFormat: 168 x 235

Rabat: 10 %
198,00 zł
Przewodnik po Biblii

Przewodnik po Biblii

Przewodnik po BibliiPrzewodnik po Biblii wprowadza w świat i teologię Pisma Świętego. Nie ogranicza się do środowiska biblijnego - historii, archeologii, geografii, ale wprowadza też w treść religijną Księgi, w zagadnienia teologiczne. Cenne ekskursy wyjaśniają trudniejsze teksty lub problemy danej księgi. Książka zawiera 437 ilustracji (większość kolorowych), liczne mapy i tablice włączone w służbę interpretacji tekstu: flora i fauna biblijna, miejscowości, wykopaliska archeologiczne. Dzieło zostało napisane przez 32 uczonych (...), wybitnych specjalistów różnych dziedzin biblijnych. Zwraca uwagę wysoka jakość ilustracji historycznych, geograficznych i archeologicznych oraz głęboka inspiracja chrześcijańska. Przewodnik ma kilkadziesiąt wydań i tłumaczeń na kilkanaście języków. Jest książką dla wszystkich, głównie dla tych, którzy powołani są do wprowadzania innych w lekturę Biblii.ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz (KUL)ISBN: 978-83-7492-143-5Warszawa 2010Ilość stron: 680Oprawa: twardaFormat: 155 x 222

Rabat: 10 %
76,50 zł
Przewodnik apologetyczny

Przewodnik apologetyczny

Przewodnik apologetycznyOddajemy do rąk Państwa książkę niezwykłą. W równym stopniu wychwalana, jak i ganiona, zyskała na całym świecie wielki rozgłos, prowokując gorące dyskusje. Jej autorem jest Josh McDowell, znany również polskim Czytelnikom z wielu znakomitych i bardzo poruszających publikacji. Tym razem podjął się on spojrzenia na osobę i posłannictwo Jezusa Chrystusa oraz Pismo Święte w aspekcie wiarygodności i w kontekście dyskusji, jaka się toczy między konserwatywnymi a liberalnymi prądami w biblistyce. Podczas lektury tej książki będą mieli Państwo możliwość poznania wielu skrajnych poglądów, które w pierwszej chwili mogą wydać się obce, zaskakujące czy wręcz niemożliwe do zaakceptowania. Jednak wnikliwsze przyjrzenie się im ukaże nowe wyzwania, które prowadzą do pogłębienia osobistej wiary. Wielu powie: „Jakie to ma dla mnie znaczenie, czy to rzeczywiście Mojżesz napisał osobiście pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu? Czy warto poświęcać temu tyle uwagi?”. Pozornie analiza takiego zagadnienia może się wydawać iście akademicką kwestią, jednak częstokroć w cieniu takich „tematów zastępczych” kryją się znacznie ważniejsze kwestie duchowe, które dotykają problemów kwestionowania natchnienia słowa Bożego lub całkowitego niezrozumienia, czym w istocie jest Boże natchnienie.Nowoczesny konserwatyzm biblijny, którego reprezentantem jest Josh McDowell, umocnił się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych jako reakcja na postępujące opustoszenie kościołów wskutek rozwoju teologii liberalnej opartej na krytyce form. Utrata przez rzesze chrześcijan żywej wiary i osobistej więzi z Bogiem na rzecz powierzchownej religijności były tragiczną konsekwencją popularyzowania w kościołach protestanckich poglądów liberalnych. Próby naukowego wyjaśniania tajemnic nieba i ogarnięcia ich przez ludzki rozum nie przyczyniły się do pobożnego życia, doprowadziły natomiast do gwałtownej erozji chrześcijańskich standardów na Zachodzie. Nic więc dziwnego, że w poszukiwaniu ostatecznego odniesienia, niewzruszonego fundamentu i niekwestionowanego autorytetu umocniły się tam tendencje konserwatywne. Dopełnieniem tej wybuchowej mieszanki były społeczno-gospodarcze stosunki panujące na Zachodzie. Wolny rynek ze swoimi twardymi regułami i bezwzględnymi zasadami stworzył system, w którym korporacje kreowały życie pracowników, a pieniądz wyznaczał standardy i cele. Kościół w Europie Wschodniej nie doświadczał wówczas takich problemów, zarówno ze względu na odmienną tradycję teologiczną, jak też inne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Jednak obecnie, w dobie przenikania się kultur i szerokiej wymiany myśli, mówi się nie tylko o zjawisku „globalnej wioski”, ale też o uniwersalnym charakterze problemów doświadczanych przez ludzi. Młodzież z Honolulu i Moskwy zadaje dziś takie same pytania, a kreatorzy medialni podsuwają im w odpowiedzi jednakowe rozwiązania. Warto więc zawczasu przygotować się na nadejście takich problemów duchowych, przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu.Josh McDowellISBN: 978-83-7492-076-6Warszawa 2008Ilość stron: 738Oprawa: twardaFormat: 155 x 222

Rabat: 10 %
46,80 zł
Trudne fragmenty Biblii

Trudne fragmenty Biblii

Trudne fragmenty BibliiIstnieje pogląd, że Biblia jest księgą trudną, a nawet bardzo trudną. Rozpowszechniają go zwłaszcza ci, którzy jej nie czytają, lecz również ci, którzy wprawdzie postanowili ją przeczytać, ale zrażeni fragmentami, które uznali za zbyt trudne, nie kontynuują rozpoczętej lektury. Istnieje jednak niemałe grono osób, przede wszystkim wierzących, wśród których dominują chrześcijanie różnych wyznań, którzy wbrew powstającym przeciwnościom czytają i rozważają księgi święte Starego i Nowego Testamentu. To dla nich przeznaczona jest ta książka.Wspólne przekonanie, jakie podzielamy z autorami tej książki, opiera się na uznaniu, że Biblia to natchnione i autorytatywne Słowo Boże, które powstało z wiary i dla budowania wiary, stanowiące własność Kościoła jako wspólnoty wierzących, cierpliwie i skutecznie prowadzonych przez Ducha Świętego ku wiecznemu zbawieniu. W rozwiązywaniu poszczególnych trudności nawet autorzy współpracujący ze sobą czasami nie osiągali pełnej zgody, nie przeszkodziło im to jednak dokończyć dzieła, jakie podjęli. Napisali bardzo trafnie: „Gdyby każdy zgodził się na skuteczne rozwiązania tych kwestii, nie byłyby to trudne fragmenty”. Rzeczywiście, trudne fragmenty pozostają trudne nawet wtedy, a może – paradoksalnie – tym bardziej wtedy, gdy usiłujemy je wyjaśnić. Nie ma w tym nic dziwnego, bo, zgodnie z przysłowiem, im dalej w las, tym więcej drzew. Sięgając po takie książki, jak ta, dowiadujemy się coraz więcej, co jednocześnie uświadamia nam jak ciągle mało wiemy. Taka w gruncie rzeczy jest prawidłowość każdej dobrze pojętej nauki i nauczania. Uczą nas one prawdziwej pokory i właśnie na tym polega największa korzyść z ich uprawiania.Trudności, jakie nastręcza czytanie i słuchanie Pisma Świętego, mają dwojaką naturę. Jedne wynikają z całkowicie odmiennego kontekstu językowego, historycznego, geograficznego, kulturowego, ekonomicznego i społecznego, w jakim powstawały księgi biblijne. Na drugi rodzaj trudności wskazał niegdyś Mark Twain: księgi święte są dla nas problematyczne nie dlatego, że ich nie rozumiemy, ale dlatego, że rozumiemy je bardzo dobrze. Zatem fundamentalne wyzwanie, przed jakim stajemy, polega na gruntownej rewizji naszego myślenia i postępowania, a ponieważ bywa to trudne, usiłujemy wtedy naginać treść ksiąg świętych do własnych potrzeb i przyzwyczajeń. Tymczasem nie ma owocnej lektury Pisma Świętego bez ustawicznej gotowości do wewnętrznej przemiany, czyli szczerego nawrócenia.Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar ChrostowskiUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePrzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów PolskichRedakcja: Walter C.Kaiser Jr., Peter H.Davids, F.F. Bruce, Manfred T.BrauchISBN: 978-83-7492-160-2Warszawa 2011Ilość stron: 776Oprawa: twarda, obwolutaFormat: 165 x 235

Rabat: 10 %
180,00 zł
Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń Stolicy Apostolskiej, potwierdzając obustronne korzyści plynące z poznawania tradycji religijnej wyznawców judaizmu i chrześcijan. W Komentarzu Nowy Testament, przedstawiony z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej zarazem, z szacunkiem wydobywa to, co dla obydwu religii jest wspólne. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to przekład greckiego tekstu Nowego Testamentu, dający wyraz wiedzy i wrażliwości żydowskiej, ukształtowanej w judaizmie rabinicznym. Część druga to komentarz do tego tekstu, objaśniający trudniejsze kwestie z punktu widzenia żydowskiej wiary, obyczajowości, obrzędowości i wielu innych czynników składających się na długą i złożoną tradycję żydowską. Takie podejście jest możliwe i uprawnione, bo Jezus Chrystus stanowi spełnienie zapowiedzi Starego Testamentu, jako człowiek przynależał w pełni do świata żydowskiego, Jego orędzie zaś zostało wyrażone w kategoriach religijnych, kulturowych, społecznych i językowych ówczesnego judaizmu. Niniejszy Komentarz pozwala poznać i dowartościować tę spuściznę, a także wykorzystać ją dla skuteczniejszego wyrażania wiary w Jezusa dzisiaj. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski kierownik Zakladu Dialogu Katolicko-Judaistyczncgo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ISBN 83-7146-079-1 Warszawa 2005 (Wyd. II) Oprawa twarda Format 165x240

Kultura Grecka a Stary Testament

Kultura Grecka a Stary Testament

Kultura Grecka a Stary TestamentWśród innych kultur kultura grecka w sposób szczególny wycisnęła na Biblii swoje piętno. Spotkanie Biblii i kultury greckiej przedstawia tak rozległy temat badania, że osobno zajmujemy się relacjami kultury greckiej w odniesieniu do Starego Testamentu.Po krótkim wprowadzeniu w historię Grecji i jej kulturę, poznawać będziemy ślady spotkania Izraelitów z Grekami, jakie znajdują się w Starym Testamencie. To spotkanie przerodzi się w otwarty konflikt, który opisany został w biblijnych księgach zwanych machabejskimi, a zaistniała sytuacja znalazła swoje odzwierciedlenie także w innych księgach.Potężnym instrumentem wzajemnego oddziaływania Biblii i kultury greckiej stało się przetłumaczenie ksiąg biblijnych na język grecki, czemu towarzyszyły także dwa ważne zjawiska. Po pierwsze kilka ksiąg, które pierwotnie napisane były w języku semickim, po przetłumaczeniu ich na język grecki zachowały się jedynie w tej, wtórnej wersji językowej. Hebrajski pierwowzór zaginął prawdopodobnie dlatego, że księgi te czytane były głównie po grecku przez Żydów z diaspory, czyli rozproszenia, jakie objęło cały ówczesny świat cywilizowany. Te więc czytane, a konsekwentnie także częściej przepisywane, egzemplarze się zachowały, a hebrajskie zaginęły. Drugim interesującym zjawiskiem literackim jest powstanie dwu ksiąg w całości i pewnych fragmentów zawartych w innych księgach, od razu w greckiej wersji językowej. Były to pisma związane z diasporą i dlatego napisane zostały w języku przez tę diasporę używanym.Ks. Tomasz JelonekISBN: 978-83-7720-184-8Kraków 2011Ilość stron: 188Oprawa: miękkaFormat: 145 x 200

Czytam Biblię

Czytam Biblię

Czytam BiblięWprowadzenie do praktycznej i duchowej lektury Pisma ŚwiętegoZainspirowani slowem Benedykta XVI zawartym w adhortacji Verbum Domini, podejmujemy różnorodne formy ozywienia Słowa Bożego w życiu. Dajemy przez to pozytywna odpowiedź na propozycję "nowości życia" zawartego w Słowie Życia.Niniejsza pozycja ma za zadanie pomóc w jak najbardziej owocnym "słuchaniu, oglądaniu, dotykaniu i kontemplowaniuSłowa Bożego, by doświadczenie to stało się codziennością uczniów i naśladowców Jezusa.Hugolin Langkammer OFMISBN: 978-83-60791-31-8Wrocław 2011Ilość stron: 155Oprawa: miękkaFormat: 145 x 205

Rabat: 10 %
11,88 zł
KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 15

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 15

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 15Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Dodatkowo CD - Góra Oliwna i Dolina Cedron,oraz prezentacja map biblijnych A. Orteliusa.W styczniu 2011 r. minęło pięć lat od pierwszego spotkania Zarządu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, które ukonstytuowało się kilka miesięcy wcześniej. […] Trudno wyliczyć wszystkie inicjatywy dzieła w ciągu pierwszych pięciu lat jego istnienia. Były wśród nich konferencje, kursy, warsztaty, wystawy, rekolekcje. Szczególne jednak miejsce wśród nich zajęła działalność wydawnicza, a mówiąc konkretnie kolejne zeszyty „Kręgu Biblijnego”, redagowane zarówno z myślą o kręgach biblijnych powstających spontanicznie w parafiach, jak i indywidualnym odbiorcy, zainteresowanym lekturą Pisma Świętego w duchu lectio divina. Ukazuje się właśnie jubileuszowy, bo 15. zeszyt „Kręgu”. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest nieco obszerniejszy od poprzednich. I temat w nim podjęty: Credo w kontekście biblijnym – też wydaje się odświętny. […] Symbol nicejsko-konstantynopolitański (IV w.), który wypowiadamy współcześnie w trakcie niedzielnych Mszy św., stał się właśnie ważnym punktem odniesienia dla refleksji nad słowem Bożym w „Spotkaniach z Biblią”, czyli w pierwszej części zeszytu 15 – jubileuszowego – „Kręgu Biblijnego”.Część drugą wypełniły kontynuacje: dr hab. Krzysztof Mielcarek zabiera nas w kolejną podróż po miastach związanych z działalnością św. Pawła – tym razem do Koryntu i Efezu, ks. dr Piotr Łabuda relacjonuje ostatni etap w życiu Apostoła Narodów, między innymi jego wyprawę z Cezarei do Rzymu, ku ostatecznemu wypełnieniu swojej misji, a ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel przedstawia orędzie teologiczne dwóch ksiąg kronikarskich, czyli Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza.Jest też upominek jubileuszowy: prezentacje pierwszych map biblijnych Abrahama Orteliusa, zamieszczonych w atlasie świata Theatrum Orbis Terrarium, a także zestaw slajdów z Ziemi Świętej (na płycie CD).ISBN 978-83-733292-5-6Tarnów 2011Ilość stron 208Oprawa: miękkaFormat: 165 x 235

Oblicza Maryi w Biblii

Oblicza Maryi w Biblii

Oblicza Maryi w BibliiOblicza Maryi w Biblii to ostatnia część tryptyku Gianfranco Ravasiego (wcześniejsze tytuły to: Piękno Biblii, Twarze Biblii).Maryjne ikony o niezliczonych obliczach pojawiały się często przez wieki, wszystkie jednak czerpały nie z obrazów nie malowanych, lecz pisanych słowem, które odnajdujemy na stronach biblijnych. To one właśnie są portretami najbliższymi oryginałowi. Z nich ciągle czerpała sztuka, a duchowość chrześcijańska szukała tu odniesień, aby oblicze Maryi „odbijało się stale w zwierciadle duszy”.Książka, idąc śladami tej wspaniałej genealogii, pragnie „namalować” piórem serię ikon maryjnych. Zobaczymy więc ikony przekopiowane z rysów, które w ciągu wieków szkicowali inni.  Będą to przedstawienia szczere i zachowujące podobieństwo, gdyż zostały oparte na sylwetce zarysowanej misternie na świętych stronach,  pisanych pod natchnieniem.Czytelnik będzie miał możliwość kontemplowania trzydziestu jeden "ikon" - tyle dni liczy maj, miesiąc, w którym ludowa tradycja towarzyszy Maryi.Gianfranco RavasiISBN:: 978-83-7580-220-7Kraków 2011Ilość stron: 304Oprawa: twardaFormat: 165 x 238

Rabat: 10 %
89,99 zł
CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ

CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ

CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄKatechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały I-IV)To książka z zakresu egzegezy Pisma Świętego i teologii biblijnej, przy tym nie jest jednak typową rozprawą naukową, dlatego też może w przystępny sposób przybliżyć Słowo Boże znacznie szerszym kręgom odbiorców. Okaże się świetnym wyborem i pomocą dla duszpasterzy i katechetów oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką biblijną. Jej autor, o. Stanisław Czyż, w poszczególnych katechezach poddaje analizie poszczególne wersy z pierwszych czterech rozdziałów Ewangelii według św. Jana. Najpierw cytuje fragment tekstu Ewangelii, następnie wyjaśnia go, aby na koniec wyciągnąć wnioski o charakterze pastoralnym i egzystencjalnym, ilustrując je niejednokrotnie przykładami.o. Stanisław Czyż OMIISBN 978-83-733290-7-2Tarnów 2011Ilość stron: 164Oprawa: miękkaFormat: 165 x 235

Rabat: 10 %
18,00 zł
Michał Archanioł w Piśmie Świętym i życiu Kościoła

Michał Archanioł w Piśmie Świętym i życiu Kościoła

Michał Archanioł w Piśmie Świętym i życiu KościołaZenon Ziółkowski podjął próbę przybliżenia czytelnikowi tajemniczego świata aniołów. Książka ukazuje, jak ważną rolę w dziejach człowieka odegrał Michał Archanioł – ten, który w sposób szczególny został powołany do wspomagania ludzi w wierności Bogu i podążaniu drogą do zbawienia.To niezwykle barwna i rzetelna pod względem merytorycznym opowieść o udziale św. Michała i aniołów w życiu ludzi od czasów prehistorii biblijnej, przez dzieje narodu wybranego, pierwszych chrześcijan, po cudowne wydarzenia objawień fatimskich i pontyfikat Jana Pawła II, którego już niedługo będziemy nazywać „błogosławionym”.Zenon ZiółkowskiISBN: 978-83-7424-726-9Częstochowa 2011Ilość stron: 200Oprawa: miękkaFormat: 145 x 205

Teologia biblijna

Teologia biblijna

Teologia biblijnaTeologia biblijna to dyscyplina naukowa, stanowiąca istotny dział biblistyki, powszechnie uprawiana przez Ojców Kościoła (bez używania takiej nazwy), która została ponownie odkryta w ramach odnowy biblijnej. Stała się przedmiotem studiów teologicznych i została zalecona zarówno przez dokumenty Stolicy Apostolskiej jak i Sobór Watykański II.Posługując się sformułowaniem Stanisława Lyonetta SJ, można określić teologię biblijną jako: „systematyczny i wyprowadzony w świetle wiary wykład nauki Pisma Świętego”. Wykład ten może dotyczyć całej Biblii i wtedy mówimy ogólnie o teologii biblijnej, może dotyczyć Starego lub Nowego Testamentu, wtedy mamy odpowiednio teologię Starego Testamentu lub teologię Nowego Testamentu. Możemy ograniczyć zakres rozważań do jednego autora lub jednej księgi. Mówimy na przykład o teologii św. Pawła, o teologii Janowej, teologii Listu do Hebrajczyków itp.Prezentowana pozycja pragnie ukazać syntetyczny obraz nauki na temat całego Pisma Świętego, czym różni się od większości tego rodzaju opracowań. Całość materiału podzielono na dziewięć rozdziałów, które kolejno omawiają następujące tematy:• Bóg;• Duch Święty;• Jezus Chrystus;• Stworzenie – upadek – nowe stworzenie;• Człowiek;• Lud Boży;• Przymierze;• Odpowiedź człowieka – etyka biblijna;• Ku Pełni – biblijna eschatologia.ks. Tomasz JelonekISBN: 978-83-61533-59-7Kraków 2011Ilość stron: 440Oprawa: miękkaFormat: 168 x 240

Ewangeliczne opisy męki

Ewangeliczne opisy męki

Ewangeliczne opisy mękiEwangeliczne opowiadania o męce Jezusa należą do bardzo ważnych tekstów Ewangelii. Przekazują relację o wydarzeniach ostatniego dnia Jego życia. Mają one wymiar zbawczy. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego stwierdza, że „Misterium Paschalne Jezusa, które obejmuje Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie, znajduje się w centrum wiary chrześcijańskiej, ponieważ zamysł Boga wypełnił się raz na zawsze przez odkupieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa” (art. 112).ks. Roman BartnickiISBN: 978-83-911123-3-5Warszawa 2011Ilość stron: 206Oprawa: miękkaFormat: 135 x 200

Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres zwykły 24-34 tydzień

Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres zwykły 24-34 tydzień

Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres zwykły 24-34 tydzieńKolejny, już piąty, tom rozważań liturgicznych na każdy dzień. Rozważania na 24–34 tydzień okresu zwykłego.Włodzimierz Zatorski OSBISBN: 978-83-7354-351-5Kraków 2010Ilość stron: 504Oprawa: miękkaFormat: 145 x 205

Rabat: 10 %
35,10 zł
Nowy komentarz biblijny List Świętego Jakuba tom XVI

Nowy komentarz biblijny List Świętego Jakuba tom XVI

List św. Jakuba zajmuje ważne miejsce wśród pism Nowego Testamentu. Podejmuje bowiem jeden z podstawowych tematów chrześcijańskiego życia, jakim jest wiara. Na tej wlanej cnocie chrześcijańskiej opiera się relacja człowieka wierzącego do Boga i bliźniego. Wiara nie może być tylko teorią, słowną deklaracją, ale musi być zweryfikowana życiem, poparta konkretnymi czynami. Wiara żywa i prawdziwa domaga się czynów miłości. Przygotowane ks. Józefa Kozyrę tłumaczenie tekstu biblijnego i obszerny komentarz będzie cenną pomocą dla tych, którzy zechcą zgłębić biblijne nauki i wskazówki zawarte w Liście św. Jakuba.

Rabat: 10 %
44,99 zł
Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice

Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice

Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symboliceApokalipsa św. Jana jest księgą profetyczną, księgą symboli, wizji i audycji. Czy w tego rodzaju szacie literackiej można dopatrzeć się realiów archeologicznych i historycznych? Inaczej mówiąc, czy natchniony wizjoner Apokalipsy nazywający się Janem nawiązuje do historii, a jeśli tak, to czy tę historię można zrozumieć bez nawiązania do realiów archeologicznych? Autor postanowił prześledzić teksty i odpowiedzieć na te właśnie pytania. Dla lepszego zrozumienia pojęcia „archeologia biblijna” i jej znaczenia dla egzegezy biblijnej zamieszczono na końcu specjalny ekskurs – nowe tłumaczenie tekstu oryginalnego Apokalipsy dokonane przez autora.o. Hugolin LangkammerISBN: 978-83-7454-140-4Wrocław 2010Ilość stron: 176Oprawa: miękkaFormat: 120 x 165

Komentarz do Ewangelii

Komentarz do Ewangelii

Komentarz do EwangeliiPismo Święte było dla Jana Pawła II podstawowym źródłem inspiracji, każdy z papieskich dokumentów posiada niezwykłe bogactwo cytatów i odniesień biblijnych. Wynika to nie tylko z  oczywistej prawdy, że nauka Kościoła opiera się na Piśmie Świętym, lecz z głębokiego, osobistego doświadczenie mocy Słowa Bożego.Komentarz duchowy do Ewangelii objaśnia słowo Boże w najdoskonalszy sposób, tzn. poprzez analogiczne treści i pojęcia zawarte w innych fragmentach Biblii. Jan Paweł II objaśniając wiele wydarzeń ewangelicznych czyni to zawsze w kontekście życia Kościoła, liturgii, sakramentów. Często papieskie słowa nawiązują do problemów współczesnego świata.Nie jest to naukowy komentarz egzegetyczny, mimo że w wielu miejscach Papież nawiązuje do bogatego dziedzictwa nauk biblijnych. Jest to przede wszystkim komentarz duszpasterski, który ma pomóc wiernym w rozumieniu i co najbardziej istotne - życiu w zgodzie z Ewangelią.Proponowane przez nas komentarze odnoszą się do najważniejszych wydarzeń ewangelicznych, do słów Zbawiciela, nie są naukowym komentarzem do każdego wersetu tekstu (mimo, że obejmują ok. 85% objętości Ewangelii). Większość papieskich wypowiedzi pochodzi z homilii do poszczególnych tekstów ewangelicznych. Jan Paweł IIISBN: 978-83-7595-286-5Kraków 2011Ilość stron: 2011Oprawa: twardaFormat: 168 x 238

Biblia łatwiejsza do czytania

Biblia łatwiejsza do czytania

Biblia łatwiejsza do czytaniaPismo Święte, przetłumaczone już na ponad dwa i pół tysiąca języków i narzeczy językowych, pozostaje ciągle, mimo różnych kryzysów wydawniczych, bestsellerem księgarskim. Niestety, ta teoretycznie najważniejsza dla wszystkich chrześcijan Księga nie jest równie często czytana jak kupowana. Protestanci, dla których Biblia jest jedynym źródłem wiary, uformowali nawet smutne stwierdzenie, że Biblia to „bestseller bez czytelników” – Bestseller ohne Leser. Pismo Święte znajduje się dziś już chyba w większości chrześcijańskich rodzin, ale nie jest otwierane przez miesiące, a może i całe lata. Bywa niekiedy pięknie oprawione, ale nie jest dość często brane do ręki. Dlaczego?...Kazimierz Romaniuk urodził się 21 sierpnia 1927 r. Dnia 16 grudnia 1951 r. został wyświęcony na kapłana. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, w Rzymie i Jerozolimie. W maju 1961 r. uzyskał doktorat z nauk biblijnych w Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1966 r. habilitował się i objął katedrę teologii biblijnej Nowego Testamentu KUL.  4 marca 1982 r. został konsekrowany w archikatedrze św. Jana w Warszawie. Był przewodniczącym Podkomisji Episkopatu ds. Pisma Świętego. Od 25 marca 1992 r. był ordynariuszem nowej Diecezji Warszawsko-Praskiej, członkiem Towarzystwa Naukowego Studiorum Novi Testamenti Societas, reprezentantem Episkopatu Polski w Światowej Federacji Apostolatu Biblijnego. Jesienią 1997 r. ukończył tłumaczenie całego Pisma Świętego z języków oryginalnych na polski (Biblia Warszawsko-Praska); jest to pierwszy od 400 lat przekład Biblii na język polski dokonany przez jednego tłumacza. Uczestniczył też w pracach międzywyznaniowego zespołu tłumaczy, którzy w 2001 r. przygotowali ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Psalmów. Bp Kazimierz Romaniuk jest jednym z najwybitniejszych polskich biblistów, a jego zasługi w szerzeniu znajomości Pisma Świętego są nieocenione.Bp Kazimierz RomaniukISBN: 978-83-7014-642-9Poznań 2010Ilość stron: 56Oprawa: miękkaFormat: 145 x 205

Odpowiedzi na 101 pytań o Psalmy

Odpowiedzi na 101 pytań o Psalmy

Odpowiedzi na 101 pytań o psalmy Transliteracja hebrajskich terminów jest uproszczona, aby ułatwić czytelnikowi ich wymowę. Teksty biblijne polskiego tłumaczenia pochodzą przede wszystkim z Biblii Tysiąclecia (Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000, wyd. V). W przypadkach kiedy skorzystano z innego tłumaczenia zostało to zaznaczone. ISBN 83-7318-189-X Kraków 2004 Ilość stron 208 Oprawa miękka Format 135x210

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?

Autor głęboko wierzy, że rozwiązaniem problemu naszego "pokawałkowanego życia" może okazać się stała praktyka modlitwy, którą rozciągniemy na cały dzień zajęć.Niniejsza książka jest propozycją takiej praktyki. Przedstawia drogę modlitwy Słowem Bożym, której dynamika odwołuje się do realiów naszej codzienności.Jest to droga prosta i dostępna dla każdego, kto pragnie przeżywać swoją codzienność w świetle Słowa...

Rabat: 10 %
14,22 zł
Komentarz od Ewangelii według Św. Mateusza

Komentarz od Ewangelii według Św. Mateusza

Komentarz od Ewangelii według Św. Mateusza Pod koniec IV w. komentarz Hieronima do Ewangelii według św. Mateusza, był jednym z wielu komentarzy różnych autorów do tej księgi Ewangelii, które jednak w większości się nie zachowały. Zachował się komentarz Orygenesa, którego wpływ na Hieronima był największy, oraz Hilarego z Poitiers i Jana Chryzostoma. Hieronim - nie tylko egzegeta, ale także tłumacz i filolog - komentuje tekst dosłownie i historycznie, rezygnując z interpretacji alegorycznej właściwej dla Orygenesa i z umoralniających wskazań obecnych u Jana Chryzostoma. Badaczom tekstów źródłowych niniejszy tom Źródeł Myśli Teologicznej dostarcza materiału porównawczego. Komentarz Orygenesa został wydany w tej samej serii w tomach 10 i 25, a homilie Jana Chryzostoma w tomie 23. ISBN 978-83-7505-098-1 Kraków 2008 Ilość stron 232 Oprawa miękka Format 155x231

Rabat: 10 %
48,60 zł
Słownik grecko-polski Nowego Testamentu

Słownik grecko-polski Nowego Testamentu

Słownik grecko-polski Nowego Testamentu Słownik ten powstał na bazie Wielkiego Słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu. Zawiera wszystkie wyrazy Nowego Testamantu, także imiona własne, występujące w 26. wydaniu krytycznym Nestle-alanda, a nadto wyrazy najbardziej uznanych tekstów obocznych. ISBN 83-7146-099-6 Warszawa 2007 Ilość stron 376 Oprawa miękka Format 125x195

Rabat: 10 %
31,50 zł
Niech słowo moje pada jak rosa - Tomy I i II

Niech słowo moje pada jak rosa - Tomy I i II

/KSIĄŻKA NIEDOSTĘPNA/ Niech słowo moje pada jak rosa - Tomy I i II Ze wstępu: "Cywilizacja ewangelijna nie polega na odnajdywaniu własnego pokoju i szczęścia w posiadaniu i używaniu. Jest ona propozycją i wyzwaniem skierowanym do wierzących, aby odkryli w sobie na nowo nadzieję w Bogu i jest otwarty na działanie, na "ty". ISBN 83-85654-73-9 Gniezno 1997 Ilość stron: 252 (T1) + 288 (T2) Oprawa miękka Format 143x205

Rabat: 10 %
22,50 zł
Słowo darem życia

Słowo darem życia

Słowo darem życia W niniejszej książce ukazane są kolejne stopnie prowadzące do owocnego praktykowania lectio divina. "Czytanie Pisma Świętego połączone z modlitwą" to droga do kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem, do uzdrowienia wewnętrznego, a także do właściwego rozumienia słowa Bożego. Autor udziela też jasnych i konkretnych rad, jak trwać w tej - jakże wskazanej - praktyce duchowej na co dzień. TANGUY MARIE POULIQUEN (ur. w roku 1965) jest kapłanem we Wspólnocie Błogosławieństw. Posługuje w dziele formacji seminarzystów i osób konsekrowanych. Wykłada filozofię i teologię, przede wszystkim na wydziale teologicznym Instytutu Katolickiego w Tuluzie. ISBN 978-83-7482-169-8 Kraków 2008 Ilość stron 258 Oprawa miękka Format 134x199

Manipulacja Biblią

Manipulacja Biblią

Manipulacja BibliąKsiążka, która trafia do rąk Czytelnika, dąży do ukazania wybranych przykładów manipulacji i niewłaściwego posługiwania się Biblią. Jej struktura jest bardzo prosta. W części pierwszej, jako wprowadzenie w problematykę, omówione zostały katolickie zasady interpretacji Biblii oraz zagrożenia wynikające z ich nieznajomości, co ma na celu zapoznanie Czytelnika z najbardziej niezbędnymi narzędziami właściwej interpretacji tekstu natchnionego. Podjęta została tu także próba wyznaczenia granicy pomiędzy interpretacją a manipulacją. Część druga zapoznaje z pewnymi przykładami [nad] użycia Biblii w kulturze, trzecia zaś - w religii. Książka ta nie formowała się bez trudności, ale i tematyka, która podejmuje nie jest prosta. Tym bardziej wdzięczny jestem wszystkim Autorom, którzy poprzez swoją pracę przyczynili się do jej powstania. Wojciech Maciej StabryłaISBN: 978-83-89701-18-3Tychy 2011Ilość stron: 236Oprawa: miękkaFormat: 145 x 200

Rabat: 10 %
25,65 zł
Biblijny atlas szkolny

Biblijny atlas szkolny

Biblijny atlas szkolny Atlas zawiera 30 wielobarwnych mapek i schematów obrazujących szlaki wędrówek, wojen prowadzonych w czasach biblijnych. Materiał dotyczy dziejów Starego i Nowego Testamentu. Poszczególne działy zaopatrzone są w komentarze a mapy opisane. Indeks geograficzny ułatwia orientacje w materiale. Nauczyciel może obrazowo, w atrakcyjnejformie przekazać informacje historyczne, biblijne. Ciekawie dobrany współczesny materiał zdjęciowy pozwala ukazać ciągłość kulturową i odzwierciedla odległe zdarzenia w literaturze i sztuce. Biblijny atlas szkolny ma charakter uniwersalny - może być stosowany przez nauczycieli i uczniów na różnych poziomach nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum. ISBN 978-83-7097-831-0 Kraków 2007 Ilość stron 36 Oprawa miękka Format 170x240

Ewangelia według św. Łukasza. Międzynarodowy komentarz do Pisma Św.

Ewangelia według św. Łukasza. Międzynarodowy komentarz do Pisma Św.

Ewangelia według św. Łukasza. Międzynarodowy komentarz do Pisma Św. Kolejny, drugi tomik nowej wersji edycji „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego”. W komentarz w odpowiednich miejscach wplecione są fragmenty Pisma Świętego, co odpowiada pierwotnej intencji redaktorów naukowych tego poczytnego dzieła, a mianowicie zachęcania wiernych do równoległego czytania tekstu Pisma Świętego i komentarza. SŁOWO OD WYDAWCY „Ewangelia według św. Łukasza. Komentarz” jest kolejnym tomikiem komentarzy do wybranych ksiąg biblijnych, opatrzonych tekstem komentowanych fragmentów Pisma Świętego. Założenia tej edycji, jej walory, ale i pewne ograniczenia, zostały krótko przedstawione w pierwszym tomiku, „Ewangelia według św. Marka. Komentarz” (2006). Tekst samego komentarza odpowiada, pominąwszy sporadyczne nieistotne korekty, drugiemu wydaniu „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego” (2001). Nie zmienił się także w stosunku do tego wydania układ komentarza ani nazwy jego zasadniczych części: Pierwsze czytanie i Drugie czytanie. Natomiast żywą paginę zapisuje się w ten sposób, by łatwo można było się zorientować, jakie na danych stronach są komentowane wiersze tekstu biblijnego, którego fragmenty przytacza się w możliwie najbliższym sąsiedztwie omawianych w komentarzu miejsc biblijnych. W komentarzu przyjęto, tak jak w zwartym wydaniu „Międzynawowego komentarza do Pisma Świętego”, tekst Biblii Tysiąclecia i zaznacza się wszystkie odmienne od niej lekcje. Ponadto wszystkie odsyłacze do tekstu biblijnego podaje się według Biblii Tysiąclecia, przyjmując jedynie za oryginalnymi komentarzami przedstawiony w nich podział treści ksiąg biblijnych. Oprócz tych ogólnych uwag warto z obszernego i wielowątkowego wprowadzenia do „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego” przytoczyć i w tym tomiku pewne fragmenty. Celem komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych jest „umożliwienie wszystkim czytania Biblii z przyjemnością i korzyścią, pomagając odkryć starożytną prawdę biblijną, ustalić jej dokładne znaczenie, odczuć jej ciepło i siłę oraz odnieść do swego codziennego życia. Na każdym etapie stara się rozpoznać, jakich informacji może brakować współczesnemu czytelnikowi albo jakie biblijne formy myślenia mogą wydać mu się obce, i pomóc mu, dostarczając niezbędnych informacji. Komentatorzy zwykle nie mówią własnymi słowami na temat znaczenia tekstu biblijnego, lecz starają się umożliwić bezpośrednią jego lekturę i poznanie jego znaczenia za pośrednictwem samych słów biblijnych. Z niniejszym „Komentarzem” jest podobnie jak z książką kucharską – nie chodzi głównie o to, aby ją tylko czytano (chociaż niektórzy po prostu lubią czytać przepisy kulinarne), ale by kierowała działaniem innych. Ten „Komentarz” ma być przewodnikiem w czytaniu Biblii, a więc jego sens ujawni się w pełni właśnie przy jej czytaniu”. Komentarz został podzielony na dwie główne części: pierwsze czytanie i drugie czytanie. Pierwsze czytanie ma charakter ogólnego wprowadzenia do danej księgi biblijnej, a zarazem zachęty do szybkiego przeczytania „danej księgi biblijnej, aby ogarnąć ją w całości i uchwycić jej główną ideę (albo przynajmniej niewyraźnie ją dojrzeć), ponieważ ogólna idea odgrywa decydującą rolę w ujęciu rzeczywistego kontekstu i sensu pojedynczych wersów i rozdziałów”. Komentarz zaś podany w tej części okaże się niewątpliwie wielką pomocą w rozpoznaniu kontekstu ogólnego, historycznej podstawy i duchowego sensu księgi. „Wiele niestosowności i błędów, które pojawiły się w interpretacjach Pisma Świętego w ciągu dwóch tysiącleci, ma bezpośredni związek z lekceważeniem tego pierwszego etapu”. Drugie czytanie polega na wolnym czytaniu i komentarza, i tekstu biblijnego, „na poświęceniu nieco czasu na medytację czy, jeśli ktoś woli, rozkoszowanie się, czy nasycanie ogólnego ujęcia pasjonującymi szczegółami poezji, nauki i historii, w której autorzy biblijni faktycznie odkrywali ślady obecności Boga w swym życiu”. „Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane, jest rzeczą oczywistą, że komentarza tego – powtórzymy – nie należy czytać przed lekturą Biblii, lecz w trakcie niej. Udziela on bowiem odpowiedzi na pytania, które zaczynają nurtować czytelnika w trakcie czytania Biblii albo które pojawiły się już wcześniej”. ISBN 978-83-7192-317-3 Warszawa 2007 Ilość stron 184 Oprawa miękka Format 130x200

Rabat: 10 %
18,00 zł