Módlmy się... Mały katechizm dla dzieci

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8870
  • Producent: JUT

Publi­ka­cja prze­zna­czona dla dzieci. Podzie­lona została na trzy czę­ści. W pierw­szej znaj­duje się pacierz, w dru­giej – spo­wiedź święta, w trze­ciej zaś – zestaw pytań i odpo­wie­dzi. Dodat­kowo kilka ilu­stra­cji uroz­ma­ica Mały kate­chizm dla dzieci.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83–64402–43–2
Rok wyda­nia: 2014