Módlmy się... O uwolnienie z mocy Zła

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8845
  • Producent: JUT

Modli­tew­nik zawiera wykaz popu­lar­nych tali­zma­nów. Oma­wia ich złe dzia­ła­nie na życie chrze­ści­ja­nina. Mówi o szko­dli­wo­ści ule­ga­nia amu­le­tom, tali­zma­nom i magii. Jed­no­cze­śnie ksią­żeczka jest zbio­rem modlitw mają­cych bro­nić wier­nych od złego dzia­ła­nia magii, amu­le­tów i talizmanów.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-62293–56-8
Wyda­nie II
Rok wyda­nia: 2012