Módlmy się... Sakrament pokuty dla dzieci

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9022
  • Producent: JUT

Publi­ka­cja prze­zna­czona jest dla dzieci. Służy ona jako pomoc w przy­go­to­wa­niu się naj­młod­szych do sakra­mentu pokuty. Tomik odpo­wiada na pyta­nie: dla­czego warto się spo­wia­dać? Ponadto zawiera m.in. modli­twę przed rachun­kiem sumie­nia, pięć warun­ków sakra­mentu pokuty, modli­twę po spo­wie­dzi, pyta­nia pomocne pod­czas przy­go­to­wa­nia się do spo­wie­dzi, a także modli­twę przed Komu­nią Świętą oraz po Komu­nii Świę­tej.For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–54-8
Rok wyda­nia: 2014

Dla­czego trzeba się spo­wia­dać?
Z tatą wybra­li­śmy się do lasu. Młod­szy brat, który wła­ził na wszyst­kie drzewa (pomimo zakazu taty), bie­gał, stra­sząc ptaki i rzu­cał w nas szysz­kami i paty­kami. W pew­nym momen­cie brat odda­lił się od nas na tyle daleko, że nie sły­sze­li­śmy już jego okrzy­ków. Tata strasz­nie się zanie­po­koił i wsz­czął poszu­ki­wa­nia. Po dłuż­szym cza­sie udało się zna­leźć ucie­ki­niera. Był prze­ra­żony i poka­le­czony przez krzaki, przez które się prze­dzie­rał. Tata nie krzy­czał, ale z ulgą przy­tu­lił syna.Starsza sio­stra powie­działa ważne słowa: „Wiesz, tato, że jesteś jak Pan Bóg, który szuka grzesz­nika, żeby go przy­tu­lić do swo­jego serca?”.

Spis tre­ści:

POWRÓT DO OJCA
RACHUNEK SUMIENIA
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
KOMUNIA ŚWIĘTA