Módlmy się... w obronie życia poczętego

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8849
  • Producent: JUT

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla osób modlą­cych się za nie­na­ro­dzone dzieci. Zawiera modli­twy w inten­cji obrony życia poczę­tego, infor­ma­cje i modli­twy zwią­zane z sank­tu­ariami, gdzie jest czczona Matka Boża Brze­mienna (Gdańsk Matem­blewo oraz Wąbrzeźno) oraz przed­sta­wia krót­kie bio­gra­fie i modli­twy do patro­nów matek w sta­nie bło­go­sła­wio­nym (św. Joanna Beretta Molla, św. Gerard Majella).

For­mat: 100x170 mm
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-62293–42-1
Rok wyda­nia: 2012