Módlmy się... ze św. Franciszkiem

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8879
  • Producent: JUT

Modli­tew­nik poświę­cony św. Fran­cisz­kowi z Asyżu, patro­nowi Ojca Świę­tego Fran­ciszka, który po wybo­rze na Sto­licę Pio­trową wybrał swe imię papie­skie wła­śnie na cześć Bie­da­czyny z Asyżu. W publi­ka­cji Czy­tel­nik znaj­dzie krótki bio­gram Świę­tego, a także sze­reg modlitw.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-63602–93-2
Rok wyda­nia: 2013