Mój Patron Św. Elżbieta

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8887
  • Producent: JUT

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Elż­biety – matki św. Jana Chrzci­ciela, św. Elż­biety z Turyn­gii (Węgier­skiej), św. Elż­biety Por­tu­gal­skiej (Ara­goń­skiej), bł. Elż­biety od Trójcy Prze­naj­święt­szej i św. Elż­biety Anny Seton.

Święta Elż­bieta (I w.) była żoną kapłana świą­tyni jero­zo­lim­skiej – Zacha­ria­sza i matką św. Jana Chrzci­ciela, a także kuzynką Maryi; w Ewan­ge­lii widzimy ją w sce­nie Nawie­dze­nia, gdy Naj­święt­sza Maryja Panna przy­szła do niej do Ain-Karim.

Święta Elż­bieta z Turyn­gii (Węgier­ska) (1207–1231) była księż­niczką węgier­ską, szczę­śliwą mał­żonką księ­cia Ludwika, matką trojga dzieci, wdową, w końcu ter­cjarką fran­cisz­kań­ską, oddaną posłu­dze ubo­gim i chorym.

Święta Elż­bieta Por­tu­gal­ska (Ara­goń­ska) (1271–1336) była kró­lową Por­tu­ga­lii, oddaną modli­twie i dzie­łom poboż­no­ści, wdową i ter­cjarką fran­cisz­kań­ską, fun­da­torką klasz­toru klarysek.

Bło­go­sła­wiona Elż­bieta od Trójcy Prze­naj­święt­szej (1880–1906) była zakon­nicą, kar­me­li­tanką bosą, która w spo­sób szcze­gólny żyła tajem­nicą obec­no­ści Trójcy Świę­tej w swo­jej duszy.

Święta Elż­bieta Anna Seton (1774–1821) była kon­wer­tytką, zało­ży­cielką Zgro­ma­dze­nia Miło­sier­nych Sióstr św. Józefa, pierw­szą kano­ni­zo­waną osobą z USA.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–16-6
Rok wyda­nia: 2014