Mój Patron Święta Agnieszka

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9023
  • Producent: JUT
Tomik zawiera cztery bio­gra­fie: św. Agnieszki Rzy­mianki, św. Agnieszki z Asyżu, św. Agnieszki z Pragi, św. Agnieszki z Montepulciano.

Święta Agnieszka Rzy­mianka (ok. 290–304/305) poświę­ciła swoje życie Bogu, przez co doświad­czyła licz­nych tor­tur. Kiedy miała 12 lat, ska­zano ją na egzekucję.

Święta Agnieszka z Asyżu (1197–1253) dołą­czyła do sióstr kla­ry­sek w San Damiano, klasz­toru zało­żo­nego przez św. Klarę. Objęła także funk­cję prze­ory­szy w klasz­to­rze w Monticelli.

Święta Agnieszka z Pragi (ok. 1205–1282) była cze­ską kró­lewną, która ufun­do­wała klasz­tor kla­ry­sek w Pra­dze, po czym wstą­piła do niego. Histo­rycy uznali ją za jedną z waż­niej­szych postaci kul­tury, zwano ją „świa­tłem całego narodu czeskiego”.

Święta Agnieszka z Mon­te­pul­ciano (1268–1317) wstą­piła do zakonu w Pro­ceno (Viterbo), nadała kon­wen­towi w Mon­te­pul­ciano regułę św. Augu­styna oraz przy­łą­czyła klasz­tor do domi­ni­kań­skiej wspól­noty zakon­nej. Jako prze­ło­żona ufun­do­wała nowy klasz­tor Santa Maria Novella.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–40-1
Rok wyda­nia: 2014