Mój Patron Święta Joanna

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Joanny Beretty Molli, św. Joanny d’Arc oraz św. Joanny Fran­ciszki de Chan­tal. Święta Joanna Beretta Molla (1922–1962) była lekarką, piękną kobietą żyjącą peł­nią życia, kocha­jącą ponad wszystko męża i dzieci, która poświę­ciła swe życie, aby mogła się naro­dzić jej córeczka.Święta Joanna d’Arc (1411–1431), zwana Dzie­wicą Orle­ań­ską, była bojow­niczką o wol­ność swo­jej ojczy­zny – Fran­cji, wodzem wojsk, które pro­wa­dziła do zwy­cięstw, a także mistyczką, sły­szącą „głosy” wzy­wa­jące ją do działania.

Święta Joanna Fran­ciszka de Chan­tal (1572–1641) była szczę­śliwą mał­żonką i matką, wdową, a w końcu wraz ze swym prze­wod­ni­kiem ducho­wym, św. Fran­cisz­kiem Sale­zym, zało­ży­cielką Zakonu Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny (wizytek).

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–25-8
Rok wyda­nia: 2014