Mój Patron Święta Marta

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9030
  • Producent: JUT
Tomik zawiera nastę­pu­jące bio­gra­fie: św. Marty z Beta­nii, bł. Marty Wiec­kiej, bł. Marty Le Boute­il­ler, św. Marty – matki Szy­mona Słupnika.

Święta Marta z Beta­nii (I w.) była sio­strą Marii i Łaza­rza, któ­rych odwie­dzał Jezus Chry­stus wraz ze swo­imi uczniami. Ewan­ge­lie przy­wo­łują postać Świę­tej kil­ka­krot­nie, np. w Ewan­ge­lii św. Jan wspo­mina ją jako tę, która przy­go­to­wała ucztę kilka dni przed śmier­cią Jezusa.

Bło­go­sła­wiona Marta Wiecka (1874–1904) wstą­piła do zakonu sióstr miło­sier­dzia (sza­ry­tek), pra­co­wała m.in. jako pie­lę­gniarka w Szpi­talu Powszech­nym we Lwo­wie, a także w szpi­talu w Śniatynie.

Bło­go­sła­wiona Marta Le Boute­il­ler (1816–1883) była zakon­nicą, ze względu na pracę w piw­ni­cach zyskała przy­do­mek „sio­stra Cydr”.

Święta Marta – matka Szy­mona Słup­nika (VI w.) żyła w duchu poboż­no­ści. Znane są cuda z życia Świę­tej, np. miała widze­nie anioła, który prze­po­wie­dział jej datę śmierci.

 


For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–37-1
Rok wyda­nia: 2014