Mój Patron Święta Monika

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.
Święta Monika (332–387) znana jest przede wszyst­kim jako matka św. Augu­styna, o któ­rego nawró­ce­nie modliła się kil­ka­na­ście lat. Poza tym była żoną poga­nina o poryw­czym cha­rak­te­rze, któ­rego udało jej się dopro­wa­dzić do Chry­stusa swoją dobro­cią i cier­pli­wo­ścią. Monika była kobietą modli­twy i kon­tem­pla­cji Pisma Świętego.Wizerunek św. Moniki został ubo­ga­cony wspo­mnie­niami jej świę­tego syna. Do obszer­nej bio­gra­fii Świę­tej dołą­czono kilka modlitw i lita­nię do niej.

Tomik zawie­ramy rów­nież krót­kie bio­gramy innych Monik: bł. Moniki Pichery, bł. Moniki Naisen i bło­go­sła­wio­nych Monik – męczen­nic z Kioto.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–22-7
Rok wyda­nia: 2014