Mój Patron Święty Charbel

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8889
  • Producent: JUT

Tomik zawiera bio­gra­fię Char­bela Makh­lo­ufa. Przed­sta­wione są także jego liczne cuda, orę­dzie Świę­tego, jego ostat­nia modli­twa przed śmier­cią, a także modli­twa i lita­nia do św. Charbela.

Święty Char­bel (1828–1898), wła­ści­wie Józef Antoni, był mni­chem maro­nic­kim, pustel­ni­kiem. W zako­nie przy­jął imię Char­bel, co zna­czy „poma­za­niec Boży”. Odciął się od zewnętrz­nego świata i żył w myśl zasady: „Bóg sam wystar­czy”. Zmarł pod­czas noc­nej ado­ra­cji Naj­święt­szego Sakramentu.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–29-6
Rok wyda­nia: 2014