Mój Patron Święty Filip

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8897
  • Producent: JUT

Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Filipa Apo­stoła, św. Filipa Neri, św. Filipa Benicjusza.

Święty Filip (I w.) był jed­nym z Dwu­na­stu Apo­sto­łów Jezusa. Według tra­dy­cji poniósł śmierć przez przy­wią­za­nie do krzyża w kształ­cie litery T.

Święty Filip Neri (1515–1595) zwany Neriu­szem lub Nere­uszem. Był kapła­nem, apo­sto­łem Rzymu oraz zało­ży­cie­lem Kon­gre­ga­cji Ora­to­ria­num św. Filipa Neri, zwa­nej popu­lar­nie ora­to­ria­nami lub filipinami.

Święty Filip Beni­cjusz (1233–1285) był kapła­nem, pra­wo­dawcą zakonu ser­wi­tów i zało­ży­cie­lem ser­wi­tek.
For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–39-5
Rok wyda­nia: 2014