Mój Patron Święty Michał

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Michała Archa­nioła, bł. Michała Sopoćki, bł. Michała Kozala, bł. Michała Czar­to­ry­skiego, bł. Michała Pia­se­czyń­skiego. Święty Michał Archa­nioł jest pogromcą sza­tana, wodzem aniel­skich zastę­pów, który strą­cił bun­tow­ni­ków do pie­kła z bojo­wym okrzy­kiem „Któż jak Bóg?!”; chroni Kościół święty przed zaku­sami demo­nów i wal­czy z nimi jako obrońca chrześcijan.

Bło­go­sła­wiony Michał Sopoćko (1888–1975) był kapła­nem, apo­sto­łem Miło­sier­dzia Bożego oraz spo­wied­ni­kiem i prze­wod­ni­kiem ducho­wym św. Sio­stry Faustyny.

Bło­go­sła­wiony Michał Kozal (1893–1943) był bisku­pem wło­cław­skim, więź­niem obozu kon­cen­tra­cyj­nego w Dachau, hero­icz­nie zno­szą­cym nie­wolę i dobi­tym śmier­cio­no­śnym zastrzykiem.

Bło­go­sła­wiony Michał Czar­to­ry­ski (1897–1944) był kapła­nem, domi­ni­ka­ni­nem, kape­la­nem Powsta­nia War­szaw­skiego, zamor­do­wa­nym przez Niem­ców wraz z ran­nymi powstańcami.

Bło­go­sła­wiony Michał Pia­se­czyń­ski (1885–1940) był kapła­nem, więź­niem obozu w Sach­sen­hau­sen, gdzie zmarł z wycień­cze­nia i chorób.

Dołą­czono rów­nież wspo­mnie­nie o dwóch innych kapła­nach – męczen­ni­kach II wojny świa­to­wej: Michale Ozię­błow­skim i Michale Woźniaku.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–21-0
Rok wyda­nia: 2014