Mój Patron Święty Mikołaj

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Miko­łaja z Miry, św. Miko­łaja z Flüe, św. Miko­łaja I Wielki oraz bł. Miko­łaja Czarneckiego.

Święty Miko­łaj z Miry (ok. 270–350) był bisku­pem. Chęt­nie poma­gał ubo­gim, sta­wał w obro­nie wiary, był także ofiarą prze­śla­do­wań cesa­rza Dioklecjana.

Święty Miko­łaj z Flüe (1417–1487) był pustel­ni­kiem. Uważa się go za jed­nego z naj­więk­szych misty­ków i mistrzów medy­ta­cji końca średniowiecza.

Święty Miko­łaj I Wielki (ok. 820–867) był papie­żem. Jako pierw­szy sfor­mu­ło­wał twier­dze­nie, że papież jest zastępcą Chry­stusa na ziemi i zwierzch­ni­kiem Kościoła nie­pod­le­ga­ją­cym sądowi.

Bło­go­sła­wiony Miko­łaj Czar­necki (1884–1959) był bisku­pem, męczen­ni­kiem. Prze­by­wał w łagrach na Sybe­rii. Wycień­czony łagrem zmarł we Lwo­wie w opi­nii świętości.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–30-2
Rok wyda­nia: 2014