Mój Patron Święty Paweł

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Pawła Apo­stoła, św. Pawła z Teb, św. Pawła od Krzyża, św. Pawła Miki.

Święty Paweł Apo­stoł (5/10-ok. 67), zwany Apo­sto­łem Naro­dów, był gor­li­wym fary­ze­uszem, nawró­co­nym „oso­bi­ście” przez Pana Jezusa i posła­nym szcze­gól­nie do pogan; auto­rem Nowo­te­sta­men­tal­nych listów, zawie­ra­ją­cych prawdy dogma­tyczne o Chry­stu­sie, Synu Bożym, a także wiele nauk moralnych.

Święty Paweł z Teb (ok. 228-ok. 341) był ere­mitą, ojcem życia pustel­ni­czego, żywio­nym na pustyni chle­bem przez orła; jest wzo­rem i patro­nem zakonu paulinów.

Święty Paweł od Krzyża (1694–1775) był kapła­nem, zało­ży­cie­lem Zgro­ma­dze­nia Ubo­gich Kle­ry­ków Bosych pod wezwa­niem Naj­święt­szego Krzyża i Męki Pań­skiej (pasjonistów).

Święty Paweł Miki (ok. 1565–1597) był japoń­skim zakon­ni­kiem, kate­chi­stą, zamę­czo­nym pod­czas prze­śla­do­wa­nia chrześcijan.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–23-4
Rok wyda­nia: 2014