Mój Patron Święty Piotr

  • Cena katalogowa: 3,00 zł
  • Rabat: -0,30 zł (10 %)
  • 2,70 zł
  • szt.

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Pio­tra Apo­stoła, bł. Pio­tra Jerzego Fras­sa­tiego, św. Pio­tra Kla­wera oraz św. Pio­tra Damia­niego. Święty Piotr (zm. 64 lub 67) był Apo­sto­łem Jezusa Chry­stusa, wybra­nym przez Niego na Jego zastępcę i opokę Kościoła; ukrzy­żo­wany i pocho­wany na Wzgó­rzu Waty­kań­skim w Rzymie.

Bło­go­sła­wiony Piotr Jerzy Fras­sati (1901–1925) był człon­kiem Trze­ciego Zakonu św. Dominika.

Święty Piotr Kla­wer (1580–1654) był kapła­nem, jezu­itą, misjo­na­rzem Murzy­nów ame­ry­kań­skich; nazy­wał sie­bie „nie­wol­ni­kiem niewolników”.

Święty Piotr Damiani (1007–1072) był kapła­nem, pustelnikiem-kamedułą, twórcą suro­wej reguły mni­szej, następ­nie bisku­pem i kar­dy­na­łem Ostii; został ogło­szony dok­to­rem Kościoła.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64402–26-5
Rok wyda­nia: 2014