Wzrastanie Kościoła narzędzia i sposoby ożywienia wiary w parafii

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8985
  • szt.
  • Cena katalogowa: 32,00 zł
  • Rabat: -3,20 zł (10 %)
  • 28,80 zł
Ukazała się nowa książka w serii Nowa Ewangelizacja. Polecamy ją przede wszystkim księżom, animatorom, odpowiedzialnym grup oraz wszystkim zainteresowanym tematem ewangelizacji w parafii i wspólnocie. Wstęp do wydania polskiego napisał bp Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Tekst zamieszczamy poniżej razem ze wstępem Géralda Cypriena Lacroix Arcybiskupa Quebeku. Niniejsza książka nie powstała „z za biurka”, ale jest owocem wielu rozmów z pasterzami podejmującymi na co dzień trud ewangelizacji w swojej parafii. Siłą tej publikacji jest zebrane w niej doświadczenie.

Wstęp do wydania polskiego
„Wzrastanie Kościoła” może się okazać dla Czytelnika – zwłaszcza zaangażowanego w dzieło Nowej Ewangelizacji polskiego Katolika (a jeszcze bardziej: Księdza) lekturą równie owocną, co trudną (emocjonalnie!), a miejscami nieco problematyczną.Z drugiej strony to przede wszystkim właśnie oni – liderzy ewangelizacji i księża powinni stanowić pierwszą (może nawet jedyną?) grupę adresatów tej książki. Pomija ona bowiem wiele z podstawowych kwestii (z zakresu eklezjologii, teologii fundamentalnej czy dogmatyki) – po prostu zakłada ich uprzednią znajomość i świadomość towarzyszącą lekturze. Bez tego nawet nie poszczególne poruszane w książce zagadnienia, ale sam poziom i sposób ich ujęcia wydadzą się Czytelnikowi zbyt techniczne i zredukowane do zakresu „know how” (cele, ewaluacja, wdrażanie projektu itd.). Trudnością może się okazać nie tylko zresztą sięgnięcie po pozornie „płaskie” pojęcia z zakresu teorii zarządzania; może nią być także rzekome zatarcie różnic między Kościołami – „zgubienie” specyfiki Kościoła Katolickiego – zwłaszcza w odniesieniu do prężnie się wprawdzie rozwijających, ale przecież ciągle nowych i liczebnie proporcjonalnie jeszcze niewielkich wspólnot tzw. wolnych Kościołów. Zrodzą się zapewne pytania o to, na ile „My” (!) – Katolicy w ogóle mamy ochotę uczyć się na ich doświadczeniach? Albo, czy sięganie po nie właśnie nie grozi „protestantyzacją” Kościoła?… [To zgoła nie nowe zastrzeżenia (zdumiewające w dobie ekumenizmu!); podnoszono je zawsze – choćby w odniesieniu do dzieła sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, czy do tzw. Kursów „Alfa”, czy Drogi Neokatechumenalnej itd.] Ktoś jednak, kto jest świadom samego siebie, i swojej eklezjalnej tożsamości, z całą pewnością wiele skorzysta z proponowanej lektury. Pomoże mu ona zdiagnozować stan własnej wspólnoty, a także źródła jej powodzeń, niepowodzeń i
zaniechań (!) w dziedzinie ewangelizacji, a nawet nadużyć (wręcz sekciarskich!) popełnianych w jej imię. Zderzy się z serią równie ważnych, co konkretnych pytań, propozycji i modeli (jak choćby znany skądinąd projekt wzrostu parafii na drodze tzw. „komórek”). Wszystko to, daj Boże, może posłużyć nie tylko (i nie przede wszystkim) do pastoralnej debaty w gronie elit, ale do pastoralnego nawrócenia nas wszystkich.
† Grzegorz Ryś
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polskido spraw Nowej Ewangelizacji
Kraków, dn. 3 czerwca 2013r.

Wstęp do wydania francuskiego:

"Wzrost jest możliwy! W Kościele katolickim coraz częściej mówi się o restrukturyzacji duszpasterstwa, a mianowicie – o nowych sposobach organizacji życia parafialnego. W Europie oraz w Quebeku obserwujemy znaczny spadek efektów naszej pracy duszpasterskiej oraz liczby osób biorących udział w nabożeństwach liturgicznych. Z drugiej strony, na całym świecie są pewne miejsca, w których Kościół przeżywa rozkwit. Jakże wielka to łaska! Czy jest więc możliwe, że stanie się to również w naszym Kościele?Często zdarza się, że – nawet jeśli nie mówimy tego głośno – uważamy, iż zła sytuacja w Kościele spowodowana jest niewystarczającą liczbą wyświęconych kapłanów i brakiem młodych na naszych zgromadzeniach. Ja jednak ośmielam się wierzyć i mieć nadzieję, że nasze wysiłki duszpasterskie nie idą na marne! Dla Kościoła katolickiego nadszedł nowy etap, etap wizji, która prowadzi do wzrostu, będącego owocem ewangelizacji. I właśnie w kontekście nowej ewangelizacji możemy ośmielić się wierzyć we wzrost Kościoła. Widzę już, jak rozkwita on na horyzoncie naszej wiary. Bóg pragnie, by Kościół wzrastał!W roku 2000, podczas sesji ewangelizacyjnej zorganizowanej w Quebeku, miałem okazję poznać Pierra-Alaina Giffarda, młodego świeckiego człowieka, który był wówczas doktorantem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Montrealu. Temat jego pracy naukowej brzmiał: Wzrost liczebny Kościołów na świecie. W książce, którą trzymasz w dłoniach, drogi Czytelniku, Autor opisał różne doświadczenia wzrastania, dotyczące wybranych wspólnot chrześcijańskich, ukazując ponadto, że wzrost Kościoła jest pragnieniem Boga. A skoro sam Bóg tego chce, to znaczy, że jest możliwe, aby Dobra Nowina dotarła na krańce świata, do każdego człowieka! To jednak nie stanie się nagle, w sposób magiczny. Wzrastanie Kościoła jest długotrwałym procesem duszpasterskim, wymagającym pracy, do której wezwany jest każdy z nas: osoby ochrzczone, świeccy zaangażowani w życie Kościoła, księża, pastorowie. Wszyscy musimy przeżyć „nawrócenie duszpasterskie”, które pozwoli nam odkryć nowe metody działania, nowe drogi życia po to, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa rozpaliła w sercach ludzi płomień Jego Miłości.W ostatnich latach pojawiły się liczne publikacje dotyczące procesu wzrastania Kościoła, głównie autorstwa naszych braci i sióstr protestantów. Księgarnie chrześcijańskie każdego roku oferują nam liczne nowości. Tymczasem w publikacjach autorów katolickich temat ten rzadko jest poruszany. Owszem, zostało wydanych kilka dzieł teologicznych, zawierających zasadnicze rozważania dotyczące nowej ewangelizacji. Są one, oczywiście, bardzo potrzebne. Mało jest jednak książek popularnonaukowych i ogólnie dostępnych, które pomogłyby w środowiskach katolickich odkryć możliwości wzrostu Kościoła.Dzieło Pierra-Alaina Giffarda, napisane językiem prostym i przystępnym, jest, według mnie, cennym narzędziem dla tych, którzy szukają konkretnego przygotowania do podjęcia wyzwań związanych z procesem wzrastania Kościoła. Wychodząc od doświadczeń wspólnot, które ośmieliły się kroczyć tą drogą, Autor udowadnia nam, że zasady przez nie stosowane mogą być użyte również w Kościele katolickim! Każda osoba jest zaproszona do tego, by odkrywając czynniki wpływające na rozwój wspólnoty, podjąć odpowiednie działania na rzecz nowej wizji wzrostu. Są one związane z pedagogicznymi zasadami planowania i uaktywniania, niezbędnymi do osiągnięcia upragnionych rezultatów. W tym kontekście niniejsza publikacja nie tylko prezentuje nam przekonujące świadectwa, ale proponuje również narzędzia, dzięki którym Kościół może wejść na drogę wzrastania. Ewangelizowanie to nie przywilej W październiku 2011 r., z inicjatywy utworzonej niedawno Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, odbyło się w Rzymie spotkanie przedstawicieli rzeczywistości kościelnych zaangażowanych w nową ewangelizację. Blisko 8500 osób zgromadziło się wokół Benedykta XVI, aby wspólnie podkreślić, jak ważny jest udział każdego człowieka w tym wielkim dziele Kościoła.Podczas spotkania, którego temat brzmiał: „Słowo Pańskie rozszerza się i rośnie”, Ojciec Święty pragnął zachęcić odpowiedzialnych wspólnot, a za ich pośrednictwem cały Kościół, do głębokiej wiary we wzrost Kościoła, który dokonuje się poprzez nową ewangelizację. W przemówieniu pełnym czułości, a jednocześnie utrzymanym w formie odważnego napominania, Benedykt XVI mówił do uczestników spotkania:„Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi głoszących i świadczących o tym, że Chrystus jest Tym, który uczy nas sztuki życia, drogi prowadzącej do prawdziwego szczęścia, ponieważ On sam jest Drogą Życia; potrzeba ludzi, którzy wpatrzeni są przede wszystkim w Jezusa, Syna Bożego: słowo głoszenia musi zawsze wypływać z głębokiej osobistej relacji z Nim, z intensywnego życia modlitwą. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi, którzy rozmawiają z Bogiem, by móc potem mówić o Bogu […] Bycie ewangelizatorem to nie przywilej, ale obowiązek wynikający z wiary”. Gdyby każdy ochrzczony miał odwagę manifestować swoją wiarę, nowa ewangelizacja odmieniłaby nasz Kościół! Gdyby każdy członek Kościoła miał odwagę żyć pełnią życia chrześcijańskiego, świat byłby inny! Gdyby każda osoba odważyła się otworzyć serce Jezusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wzrastanie Kościoła stałoby się faktem! Ośmielmy się wierzyć, że wzrost jest możliwy! Miejmy odwagę czytać tę książkę jak pilne wezwanie do nawrócenia duszpasterskiego! Jesteśmy przekonani, że wzrastanie Kościoła ma swoje źródło w Bogu. To On wspiera nasze duszpasterskie działania i sprawia, że przynoszą one owoce. Bóg zapragnął naszej pomocy w realizacji tej misji. Wzrost Kościoła zależy więc również od Ciebie, ode mnie, od nas! Prośmy Ducha Świętego, aby wylał na Kościół swe dary, te dary, których owocem jest nawrócenie, przebaczenie i uświęcenie. W ten sposób nasz Kościół będzie mógł prawdziwie wzrastać. "
† Gérald Cyprien Lacroix
Arcybiskup Quebeku
Pierre-Alain Giffard

Ilość stron: 230
Oprawa: miękka
Format: 145 x 205
ISBN: 978-83-6379-05-8